TCXDVN 362:2005 Quy hoạch cây xanh đô thị

Năm 1960 thuật ngữ lâm nghiệp đô thị, cây xanh đô thị chưa được thừa nhận

Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam 362 : 2005 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị tiêu chuẩn thiết kế.

Tệp tin đính kèm: 

Đính kèmDung lượng
tcxdvn_362_2005.doc886.5 KB